Výpočet ridenia destilátu


Destilát ( liehomer kalibrovaný pri 20∞ C )
nameraná koncentrácia destilátu:
v % hmot. vo vode
množstvo destilátu
v litroch
teplota destilátu pri meraní
v ∞C
požadované % destilátu v %
Demineralizovaná voda
destilát doriediť
v litroch
celkové množstvo riedeného destilátu
v litroch
Výsledný destilát:
% destilátu pri teplote 20 ∞C
v %
množstvo destilátu (100%)
v litroch á
výsledné množstvo destilátu po zohľadnení objemovej kontrakcie
v litroch
Detilát v % alkoholu
v %

Postup:

1. Zadejte požadované hodnoty :
      nameranú % koncentráciu destilátu
      množstvo destilátu
      teplotu meraného destilátu
      požadované % koncentráciu destilátu
2. Stlačte tlačitko Vypočítať
3. Stlačte tlačitko Vynulovať pre opakovaný výpočet
4. Výpočet je orientačný. Na úradné overenie je nutné použiť tabuľky stanovené Vestníkom vydaným Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej Republiky